Privacy - MsNosy - Elke kilometer een stukje wijzer!

Privacy

MsNosy

privacy statement

MsNosy vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden ons aan de Nederlandse Privacy-wetgeving. Bekijk hieronder hoe wij met jouw privacy omgaan.

 

“If you don’t pay for the product, you are the product.”
(uit Netflix documentaire “The social dilemma”)

MsNosy BV

privacy statement

1. Wie is MsNosy B.V.?

MsNosy B.V., hierna verder aangeduid met ‘MsNosy’, is de naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Etten-Leur en aldaar kantoorhoudende aan de (4872 LJ) Moerdijkse Postbaan 20. MsNosy is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82192693.

 

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

In dit privacy statement beschrijft MsNosy hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat die via de MsNosy App (“App”) worden verwerkt.

Aanvullend zijn de Google Terms of Service and Privacy Policy van toepassing.

 

 

3. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of MsNosy beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

 

 

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat je gegevens beschikbaar stelt bij het aangaan van een overeenkomst voor de App, maar ook wanneer je gebruik maakt van de App en ons daarmee gegevens verstrekt.

 

Als je gebruik maakt van de App of anderszins contact hebt met MsNosy, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 

• Naam, adres, woonplaats, mobiel nummer en eventueel een geboortedatum;

• Locatiegegevens: actuele locatie van het apparaat;

• Start- en stoptijdstip van de App.

 

Je hebt overigens zelf ook de mogelijkheid om je registratie te verwijderen uit onze database.

 

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 

1. toestemming;

2. uitvoering van een overeenkomst met jou;

3. wettelijke verplichting;

4. gerechtvaardigd belang van MsNosy of een derde.

 

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het leveren van onze diensten, die niet zijn gebaseerd op een wettelijk verplichting of jouw toestemming, beroept MsNosy zich op het zogenaamde ‘gerechtvaardigd belang’. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in al datgene dat noodzakelijk is voor het normale beheer en de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Uiteraard houden we daarbij rekening met jouw privacy.

 

 

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

MsNosy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:

 

• om de App aan te kunnen aanbieden [grondslag: 2];

• om trends te ontdekken en (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten te ontwikkelen (product development) [grondslag: 4]

• om het gebruik van de App (soorten gebruikers, klikgedrag, etc.) en de functionaliteiten te analyseren [grondslag: 4].

 

 

7. Delen met derden

MsNosy deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij we hier wettelijk toe worden verplicht. We handelen daarmee volledig in het kader van het bovenaan dit statement genoemde citaat.

 

MsNosy kan via haar app eventueel aanvullende diensten van derden aanbieden. Wanneer je daarvan gebruik wenst te maken, kan het zijn dat je gegevens wel met derden worden gedeeld. Indien dat het geval is, zullen we je hierover duidelijk vooraf over informeren. We zullen dan aangeven wat het privacybeleid van de betreffende derde(n) is. Je kunt dan zelf beslissen of je wel of niet van de dienst van de derde(n) gebruik wenst te maken en of je we jouw gegevens dus wel of niet aan die derde(n) mogen doorgeven.

 

 

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Je naam- en adresgegevens en je telefoonnummer, noodzakelijk voor het aangaan van de overeenkomst met MsNosy, bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens worden, na het laatste gebruik, voor een maximale termijn van zes maanden bewaard.

 

Wij bewaren jouw locatiegegevens niet. Je actuele locatie wordt geregeld in de App geanalyseerd waarbij de vorige locatie wordt overschreven. Het analyseren van locatiegegevens geschiedt enkel wanneer de App wordt gebruikt.

 

 

 

9. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@msnosy.com. Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten:

 

• het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;

• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

• het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

• het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;

• het recht op beperking van betreffende verwerking(en);

• het recht op dataportabiliteit;

• het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;

• het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van MsNosy of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

 

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.

 

 

10. Beveiliging

MsNosy heeft passende technische (via onder andere veilige servers, firewalls en het elektronisch beveiligen en versleutelen van de gegevensverbinding en bijbehorende verwerkingen) en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking en verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking en dat de overbrenging van jouw persoonsgegevens van het voertuig en de App naar de servers op een veilige manier geschiedt.

 

 

11. Contact

Je kan contact met ons opnemen via info@msnosy.com of via onze website www.msnosy.com.

 

 

12. Wijzigingen van dit privacy statement

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

 

Download de app in de App store >

Download de app in Google Play >